top of page

ПОЛИТИКА ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА

 1. Като основна цел,  определя отпадъците, генерирани в резултат на дейности в нашата болница, и създава план за управление на отпадъците, специфичен за всяко звено, за да премахне тези отпадъци по начин, който не застрашава здравето на пациентите и служителите.
   

 2. В съответствие с този план отпадъците се стремят да бъдат минимизирани, а оползотворимите се отделят.
   

 3. За осигуряване на непрекъснато развитие и подобрение чрез предоставяне на всички правни общи положения и бизнес изисквания, свързани с аспектите на околната среда.
   

 4. Да повишим информираността на всички наши служители относно нашите отговорности към околната среда.
   

 5. Оценете алтернативите за рециклиране на отпадъци и повторно използване.
   

 6. За създаване на здравеопазване, безопасност и цялост на околната среда чрез намаляване на аварийните рискове, които могат да възникнат в рамките на правилата за здраве и безопасност при работа.

bottom of page