Екологична политика

  1. Като основна цел той установява план за управление на отпадъците, специфичен за всяко звено, за да идентифицира отпадъците, произтичащи от дейността в нашата болница, и да отстранява тези отпадъци по начин, който не застрашава здравето на пациента и служителите.

  2. В съответствие с този план отпадъците се опитват да бъдат сведени до минимум и тези, които могат да бъдат рециклирани, се отделят.

  3. Осигуряване на непрекъснато развитие и усъвършенстване чрез предоставяне на всички законови общи и оперативни изисквания, свързани с аспектите на околната среда.

  4. Да повишим информираността на всички служители за нашите екологични задължения.

  5. За оценка на алтернативите за рециклиране и рециклиране на отпадъци.

  6. Създаване на цялост за здравето, безопасността и околната среда чрез намаляване на аварийните рискове, които могат да възникнат в рамките на правилата за безопасност и здраве при работа.